Концепция

Основни предпоставки: Ценители, Източници, Регистър, Сдружение

Ценителите на Bona Fide® сме всички ние, които в свободното си време координираме обстоятелствата така, че да попаднем на подходящо място, да изживеем такова усещане и/или се насладим на изделие, което да се вписва в постулатите на термина Bona Fide®.

Както вече описано в раздела с примерите, разграничаваме следните основни Bona Fide® групи дейности и изделия:

  • Бит и култура
  • Занаяти
  • Селски дейности
  • Природни развлечения
  • Колкото по-често и интензивно се наслаждаваме на Bona Fide®, толкова по-трайно съхраняваме същността му.

Източниците на Bona Fide® като начало са във всеки от нас..

“Когато хората са в своя Елемент, те се свързват с нещо фундаментално за тяхната личност, същност и благоденствие. Да бъдеш в Елемента ти дава усещане за себеоткриване, за осъзнаване на инстинската ти същност и за това какво наистина да направиш с живота си.” Из ‘Елементът’ на Кен Робинсън

С други думи дори не е нужно да ходим на специално място за да създадем Bona Fide® усещане. При желание и координация на обстоятелствата човек може да действа, да работи, да се храни или да се наслаждава на част от времето си с Bona Fide® изделия и/или по Bona Fide® начин. Разбираемо е, че на хора в градско обкръжение тази координация е свързана с повече логистика в сравнение с хора, живеещи по-близо до майката природа, но да не забравяме поговорката „Където има желание – там има и начин”.

Източници могат да бъдат всички онези, които докато работят, действат и живеят, създават Bona Fide® усещане за себе си или другите.

Регистър, списък или база данни – това е средството Ценителите да попаднат при Източниците.

Сдружението Bona Fide® има основна цел да събере Ценителя с Източника. По този начин във времето могат да се възраждат и съхраняват все повече Bona Fide® елементи. Неговите задачи са:

  • Да разпише Bona Fide® кодекс с ясно разграничени условия и предпоставки
  • Да сертифицира Bona Fide® източници
  • Да контролира регулярно спазването на специфичните условия на място с подновяването на сертификацията
  • Да популяризира активно дейността, услугите и изделията на всички членове на сдружението