Община Смолян и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - село Смилян  организират „Вечер на талантите” по проект „По-добро бъдеще чрез включващо образование“ BG05M2OP001-3.002-0089, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Събитието се проведе на 23 юни т.г. в читалище „Проф. д-р Асен Златаров-1927“ в с.Смилян.

Изчочник: Пресцентър на община Смолян